Altyapı Bilgi Sistemi Nedir ?


Kent Bilgi Sisteminin yerleşim bölgesinin altyapısına (içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon, doğalgaz şebekeleri vb.) uygulanmasıyla Altyapı Bilgi Sistemi elde edilir.


Altyapı Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Sisteminin en önemli adımlarından bir tanesidir.


Yerleşim bölgesine ait altyapının dijital ortama aktarılmasıyla birçok problemin çözümü hızlı ve sağlıklı bir şekilde elde edilebilir.‘Kentsel Alanlarda Altyapı Bilgi Sisteminin Oluşturulması’ kapsamında hazırlanan
bu projenin amaçları şu şekildedir :


 Altyapı kazı çalışmalarında mevcut diğer altyapı hatlarına zarar vermeden çalışma ortamı sağlamak.


 Yeraltında bulunan tüm altyapı hatlarının (kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu hatları, elektrik hatları, telekomünikasyon hatları vb.) coğrafi konum bilgilerini sayısal ortama aktarmak.


Altyapı bilgilerinin kişiye bağlılığından kurtarılıp mekânsal veritabanında kontrolünün sağlanabilmesi ve tek bir altyapı merkez mekanizmasında buluşmasını sağlamak.


 Saha çalışmalarında yanlış yerlerin kazılmasını engelleyerek maliyetleri düşürmek ve iş gücünü daha verimli kullanılır hale getirmek.


 Altyapı kazı çalışmaları esnasında zarar verilen hatlarda oluşan enerji kayıplarını önlemek.


 Kurumlar arasında daha bilinçli, prosedürleri aksatmadan bir çalışma yapılmasını sağlamak.


 Her türlü analiz ve raporlamanın yapılmasını sağlamak.


 Talep olması halinde tüm altyapı verilerinin ‘Artırılmış Gerçeklik Mobil Uygulaması’ ile görüntülenmesini sağlamak.

 

 

Yerleşim bölgelerindeki insan nüfusu hızla artmaktadır. Sayıdaki artışla doğru orantılı olarak insan ihtiyaçlarındaki çeşitlilikte artmaktadır. Bugün gelinen noktada yerel yönetimler, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için klasik çözüm yöntemlerinden kurtulmak zorundadır. Bilgi sistemlerine uyum, yerel yönetimler için klasik çözüm yöntemlerinden kurtulmanın ilk adımını oluşturmaktadır.
Kentlerimizde karşılaşılan altyapı problemlerinin sağlıklı, ekonomik ve hızlı çözümü, altyapı şebekelerinin doğru yönetimi ve gelecek nesillere sorunsuz bir altyapının bırakılabilmesi için Altyapı Bilgi Sisteminin en kısa zamanda oluşturulması gerekmektedir.
Altyapı hizmetlerinde yaşanması olası aksaklıklar ve kaynak israfının önlenmesi, altyapıdaki karmaşıklığın giderilmesi, proje ve uygulamalarda sistemler arası koordinasyon ve uygulama birlikteliğinin sağlanması Altyapı Bilgi Sisteminin temel amaçlarıdır.
Altyapı Bilgi Sisteminin oluşturulmasıyla, cadde ve sokakların defalarca kazılması sonucu yaşanan olumsuzlukların giderilmesi amaçlanmaktadır. Altyapı hizmetleri sırasında sistemden her şeyin görünür olması, dolayısıyla yapılacak kazılar nedeniyle yol, cadde, sokak ve bulvarlarda sistemlerin zarar görmesi engellenecektir. Bunun sonucunda kaynakların etkin, verimli kullanılması sağlanarak, maliyetler azaltılacak ve kaynak israfı önlenecektir.